Kako da otpočnem sa uslugama za moje dijete?

Izrazi „tretman“ i „terapija“ mogu se koristiti ravnopravno. Za tretman ili terapiju se ponekad koristi i izraz „intervencija“.

Za usluge rane intervencije, ukoliko vam je dijete mlađe od 3 godine, obratite se prvo vašem pedijatru koji će procijeniti potrebu  za daljim postupcima. Prije nego što obezbijedite odgovarajuće usluge, neophodno je izvršiti dalje procjene i preglede, kao što su:

1. ocjena razvoja;
2. ocjena govorno-jezičkih sposobnosti;
3. razgovor sa roditeljem;
4. ocjena trenutnog ponašanja;
5. ocjena adaptivnih, odnosno vještina za svakodnevni život.

Tretman osoba sa autizmom je najčešće veoma intenzivan i sveobuhvatan poduhvat koji uključuje čitavu porodicu djeteta i tim stručnjaka. Pojedini  programi se odvijaju u vašem domu i mogu da uključuju ili profesionalne stručnjake i obučene terapeute ili mogu obezbijediti obuku za vas kako biste  i sami bili terapeut za svoje dijete, pod nadzorom stručnog lica. Pojedini programi se vrše u specijalizovanim centrima, školama ili predškolskim  ustanovama. Nije neobično da porodice odaberu da kombinuju više od jedne vrste tretmana.

U ovom odjeljku obezbijedili smo pregled različitih vrsta tretmana za autizam. Opisi bi trebalo da vam obezbijede osnovne informacije. Vaš pedijatar, razvojni pedijatar ili socijalni radnik mogu vam pomoći da odredite prioritete terapija na osnovu sveobuhvatne ocjene vašeg djeteta.
Za veliki broj djece, autizam se komplikuje medicinskim i biološkim problemima, odnosno simptomima koji nisu isključivo vezani za autizam. Djeci sa dodatnim poremećajima, kao što su poremećaj govora, apraksija, epileptični napadi, stomačni problemi i sl. možda će biti neophodne i druge terapije.Primjeri tretmana su: Terapija govora i jezičkih sposobnosti, Radna terapija ili tretman neurologa ili gastroenterologa i o njima možete saznati na linku za vezane simptome .


Na ovom mjestu smo uključili informacije kojima se objašnjavaju tretmani za centralne simptome autizma i tretmani za vezane simptome i biološka i medicinska stanja. Intenzivni tretmani za centralne simptome autizma bave se socijalnim, komunikacionim i bihejvioralnim problemima koji su srž autizma. Tretman vezanih simptoma se bavi izazovima koji se najčešće vezuju za autizam, ali koji nisu vezani isključivo za sam poremećaj. Ukoliko vaše dijete ima biološke ili medicinske probleme, kao što su alergije, intolerancija na hranu, gastrointestinalni problemi ili poremećaji sna, i njih će biti neophodno tretirati. Programi tretmana mogu da kombinuju tretmane i centralnih i vezani simptoma. Intervencije mogu da uključuju vrijeme provedeno u razvojnom programu, govorno-jezičku terapiju, radnu terapiju, intervenciju jedan-na-jedan ili u malim grupama, kao i intervenciju koju vrši roditelj.