DSM-V (2013, APA)
5 KRITERIJUMA ZA DIJAGNOZU
AUTIZMA

(1) Stalne smetnje u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama

prikazane kroz sledeće, trenutne ili prošle smetnje:

  • Nedostatak socijalnog ili emotivnog reciprociteta, kao što je neodgovarajući socijalni pristup, teškoće da se započne ili održi razgovor sa drugima, nepostojanje spontane težnje da se interesovanja ili emocije podijele sa drugima (npr. donošenje ili pokazivanje predmeta).
  • Primjetne smetnje pri korišćenju više neverbalnih komunikativnih elemenata ponašanja u socijalnoj interakciji, kao što su uzvraćanje pogleda, izrazi lica (ponekad potpuno odsustvo različitih izraza lica), položaj tijela, kao i gestovi za regulisanje socijalnih interakcija.
  • Neuspjeh u razvoju, održavanju i razumijevanju vršnjačkih odnosa odgovarajućih za dati nivo razvoja, npr. teškoće prilikom prilagođavanja ponašanja različitim socijalnim kontekstima, ili nedostatak raznolike, spontane igre pretvaranja ili igre sa socijalnom inicijativom odgovarajuće za dati nivo razvoja, ili odsustvo interesovanja za vršnjake.


(2) Restriktivni i repetitivni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti

prikazani kroz najmanje dva od sledećih, trenutnih ili prošlih primjera:

  • Stereotipni ili repetitivni motorni pokreti, korišćenje predmeta, ili jezika (npr. istrajno slaganje igračaka, prevrtanje/obrtanje predmeta, ekolalija - ponavljanje riječi; idiosinkratske fraze itd.)

  • Nepromjenljivost, nefleksibilna vezanost za određene rutine ili ritualne oblike verbalnog ili neverbalnog ponašanja (npr. prenagljene reakcije na male promjene, poteškoce prilikom promjena, rigidan način razmišljanja, potreba da se svakodnevno objeduje ista hrana ili koristi isti put do škole).

  • Veoma restriktivna interesovanja koja su pretjerana u intenzitetu ili fokusu (npr. jaka vezanost ili preokupacija neobičnim predmetima, istrajna preokupacija djelovima predmeta).

  • Prenagljene ili preblage reakcije na čulne nadražaje, ili neobična interesovanja za senzorne aspekte okoline (npr. naizgled neosjetljivost na bol/temperaturu, prenagljene reakcije na pojedine zvukove ili materijale, pretjerano mirisanje ili doticanje predmeta, vizualna fascinacija pokretima ili svjetlošću).

(3) Simptomi moraju biti prisutni u ranom razvojnom dobu.

(4) Simptomi uzrokuju poteškoće u socijalnom, poslovnom funkcionisanju kao i drugim oblastima.

(5) Smetnje se ne mogu pripisati poteškoćama u intelektualnom razvoju.