Tretman ključnih simptoma autizma

Intenzivne intervencije koje se navode u ovom tekstu zahtijevaju višečasovnu nedjeljnu terapiju i bave se bihejvioralnim, razvojnim, i obrazovnim ciljevima. Kao što se problemi vašeg djeteta ne mogu sažeti u jednoj riječi, tako se ne mogu ni rješavati jednom terapijom. Za svaki od problema mora se uspostaviti odgovarajuća terapija.

Obuka i obrazovanje autistične i srodno komunikaciono ometene djece

(Training & Education of Autistic & Related Communication Handicapped Children – TEACCH) predstavlja program specijalnog obrazovanja koje se naziva „strukturisano podučavanje“. Djeca sa autizmom se ocjenjuju kako bi se utvrdile njihove vještine, i potom se rad usmjerava na unapređenje tih vještina. Kod strukturisanog podučavanja se za svakog učenika razvija individualni plan, kojim se stvara strukturisano okruženje. Fizičko i socijalno okruženje se organizuje korišćenjem vizuelnih elemenata kako bi dijete lakše moglo da predvidi i razumije dnevne aktivnosti i na njih odgovara na prigodan način. TEACCH programi se najčešće sprovode u okruženju učionice. preglede, kao što su:

Primijenjena bihejvioralna analiza

(Applied Behavioural Analysis – ABA) podučava komunikacijske, socijalne, radne vještine i vještine neophodne za svakodnevni život u zajednici, te smanjuje pojavu problematičnih ponašanja kod osoba sa autizmom. Objavljena su brojna istraživanja koja prikazuju kako je ABA djelotvorna, naročito po pitanju kognitivnih i jezičkih sposobnosti. Svaka vještina se razlaže na manje korake i podučava korišćenjem podsjetnika, koji se postepeno uklanjaju savladavanjem koraka. Svaki put kada dijete postigne željeni rezultat, dobija pozitivno potkrepljenje, kao što je verbalna pohvala ili bombona, ili nešto drugo što dijete doživljava izuzetno motivišućim. Porodicama se preporučuje da koriste ABA principe tokom svakodnevnog života.

Tretman ključnih odziva

(Pivotal Response Treatment – PRT) predstavlja bihejvioralni model intervencije zasnovane na principima ABA. Najvažnija ključna ponašanja su motivacija i započinjanje komunikacije sa drugima. Cilj PRT je da se proizvedu pozitivne promjene u komunikacionim sposobnostima, vještinama igre, socijalnim ponašanjima i vještini djeteta da prati sopstveno ponašanje. Motivacione strategije se koriste što je češće moguće. Pojedini psiholozi, specijalni edukatori, terapeuti za govor i drugi terapeuti obučeni su za PRT.

Socijalna komunikacija / Emocionalna regulacija

(Social Communication/Emotional Regulation) koristi elemente drugih pristupa ali se razlikuje od usmjerenja „tradicionalnih“ ABA programa time što promoviše komunikaciju koju dijete započinje u svakodnevnim aktivnostima. Ovaj model označava usmjerenje na razvoj spontane, funkcionalne komunikacije, emocionalnog izraza i odnosa sa povjerenjem ka djeci i odraslima, i emocionalnu regulaciju – razvoj sposobnosti da se održi regulisano emocijalno stanje. Socijalna komunikacija se najčešće sprovodi u školskom okruženju i pruža ga specijalni edukator ili terapeut za govor.

Denverski model sa ranim početkom

(Early Start Denver Model – ESDM) je razvojni program intervencije zasnovan na odnosima koji koristi tehnike podučavanja u skladu sa ABA. Ciljevi su da se gaje socijalna postignuća – komunikativna, kognitivna i jezička – kod mlađe djece sa autizmom, kao i da se smanji atipično ponašanje. Ovaj program odgovara djeci sa autizmom već od 12 mjeseci života, a tokom predškolskog doba. Sadržaj intervencije pokriva sve oblasti ranog razvoja: kognitivne vještine, jezik, socijalno ponašanje, imitaciju, fine i grube motorne vještine, vještine samopomoći i prilagodljivo ponašanje. ESDM mogu da pružaju bihejvioralni analitičari, specijalni edukatori, terapeuti za govor i drugi terapeuti. Takođe je moguće obučiti roditelje da koriste ESDM strategije.

Intervencija razvoja odnosa

(Relationship Development Intervention – RDI) je sistem izmjene ponašanja kroz pozitivno podsticanje, koji se oslanja na roditelje. Cilj RDI je da se unaprijedi dugoročni kvalitet života pojedinaca sa autizmom tako što im se pomaže da unaprijede socijalne vještine, prilagodljivost i samosvijest. Roditelji, nastavnici i drugi stručnjaci mogu se obučiti da pružaju RDI. RDI je u izvesnoj mjeri jedinstven zato što je osmišljen da ga sprovode roditelji. Roditelji uče program kroz seminare za obuku, knjige i druge materijale i mogu da sarađuju sa konsultantom.